Sim Năm Sinh 2014

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0347.38.2014 700.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 0369.07.2014 700.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0368.78.2014 700.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0335.83.2014 700.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0968.17.2014 700.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Vinaphone 0888.34.2014 2.280.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Vinaphone 0888.49.2014 2.280.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Vinaphone 0888.55.2014 2.600.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Vinaphone 0824.53.2014 1.180.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Vinaphone 0888.78.2014 2.600.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0969.13.2014 2.800.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Vinaphone 0913.98.2014 2.470.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Vinaphone 0916.83.2014 1.980.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Vinaphone 0913.51.2014 1.960.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Vinaphone 0949.97.2014 980.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Vinaphone 0919.35.2014 1.950.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Vinaphone 0945.43.2014 980.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Vinaphone 0912.93.2014 1.990.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Vinaphone 0918.97.2014 1.990.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Vinaphone 0915.69.2014 1.690.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Vinaphone 0912.49.2014 1.960.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Vinaphone 0916.45.2014 1.990.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Vinaphone 0919.26.2014 1.970.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Vinaphone 09.1968.2014 6.280.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Vinaphone 0915.31.2014 1.670.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Vinaphone 0916.92.2014 1.970.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Vinaphone 0919.64.2014 1.970.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Vinaphone 0919.46.2014 1.990.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Vinaphone 0949.46.2014 980.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Vinaphone 0912.91.2014 1.980.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Vinaphone 0919.61.2014 1.990.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Vinaphone 0918.83.2014 1.990.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Vinaphone 0915.65.2014 1.690.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Vinaphone 0916.34.2014 1.990.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Vinaphone 0913.64.2014 1.940.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Vinaphone 0918.35.2014 1.980.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Vinaphone 0913.92.2014 2.490.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Vinaphone 0915.94.2014 1.700.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Vinaphone 0919.31.2014 1.990.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Vinaphone 0915.93.2014 1.660.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Vinaphone 0943.19.2014 980.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Vinaphone 0918.67.2014 1.990.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Vinaphone 0918.17.2014 1.950.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Vinaphone 0913.96.2014 2.450.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Vinaphone 0913.63.2014 2.490.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Vinaphone 09.1985.2014 6.270.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Vinaphone 0918.82.2014 1.970.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Vinaphone 0916.81.2014 1.960.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Vinaphone 0916.33.2014 1.980.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Vinaphone 0919.13.2014 1.960.000 Đặt mua
51 Sim năm sinh Vinaphone 0915.98.2014 1.660.000 Đặt mua
52 Sim năm sinh Vinaphone 0888.96.2014 3.140.000 Đặt mua
53 Sim năm sinh Vinaphone 0839.95.2014 1.250.000 Đặt mua
54 Sim năm sinh Vinaphone 0945.28.2014 1.250.000 Đặt mua
55 Sim năm sinh Vinaphone 0855.86.2014 1.600.000 Đặt mua
56 Sim năm sinh Vinaphone 0947.80.2014 1.250.000 Đặt mua
57 Sim năm sinh Vinaphone 0947.92.2014 1.250.000 Đặt mua
58 Sim năm sinh Vinaphone 0859.98.2014 2.070.000 Đặt mua
59 Sim năm sinh Vinaphone 0941.38.2014 1.680.000 Đặt mua
60 Sim năm sinh Vinaphone 0835.38.2014 980.000 Đặt mua
61 Sim năm sinh Vinaphone 0886.02.2014 910.000 Đặt mua
62 Sim năm sinh Vinaphone 0855.02.2014 1.500.000 Đặt mua
63 Sim năm sinh Vinaphone 0949.82.2014 1.325.000 Đặt mua
64 Sim năm sinh Vinaphone 0946.57.2014 1.250.000 Đặt mua
65 Sim năm sinh Vinaphone 0948.62.2014 1.700.000 Đặt mua
66 Sim năm sinh Vinaphone 0946.68.2014 3.140.000 Đặt mua
67 Sim năm sinh Vinaphone 0948.46.2014 1.325.000 Đặt mua
68 Sim năm sinh Vinaphone 0889.00.2014 980.000 Đặt mua
69 Sim năm sinh Vinaphone 0852.88.2014 2.000.000 Đặt mua
70 Sim năm sinh Vinaphone 0948.56.2014 1.250.000 Đặt mua
71 Sim năm sinh Vinaphone 0826.29.2014 1.490.000 Đặt mua
72 Sim năm sinh Vinaphone 0949.06.2014 1.600.000 Đặt mua
73 Sim năm sinh Vinaphone 09.19.07.2014 11.900.000 Đặt mua
74 Sim năm sinh Vinaphone 0919.59.2014 4.390.000 Đặt mua
75 Sim năm sinh Vinaphone 0916.74.2014 2.000.000 Đặt mua
76 Sim năm sinh Vinaphone 0949.92.2014 1.250.000 Đặt mua
77 Sim năm sinh Vinaphone 0826.96.2014 1.175.000 Đặt mua
78 Sim năm sinh Vinaphone 0948.57.2014 1.325.000 Đặt mua
79 Sim năm sinh Vinaphone 0859.88.2014 1.500.000 Đặt mua
80 Sim năm sinh Vinaphone 0813.66.2014 2.890.000 Đặt mua
81 Sim năm sinh Vinaphone 0945.91.2014 910.000 Đặt mua
82 Sim năm sinh Vinaphone 0858.65.2014 1.175.000 Đặt mua
83 Sim năm sinh Vinaphone 0856.81.2014 1.250.000 Đặt mua
84 Sim năm sinh Vinaphone 0858.90.2014 980.000 Đặt mua
85 Sim năm sinh Vinaphone 0917.40.2014 1.690.000 Đặt mua
86 Sim năm sinh Vinaphone 094.222.2014 6.000.000 Đặt mua
87 Sim năm sinh Vinaphone 0886.86.2014 7.000.000 Đặt mua
88 Sim năm sinh Vinaphone 0839.38.2014 1.570.000 Đặt mua
89 Sim năm sinh Vinaphone 0942.07.2014 1.600.000 Đặt mua
90 Sim năm sinh Vinaphone 0833.56.2014 840.000 Đặt mua
91 Sim năm sinh Vinaphone 0839.86.2014 2.100.000 Đặt mua
92 Sim năm sinh Vinaphone 0948.63.2014 1.250.000 Đặt mua
93 Sim năm sinh Vinaphone 0826.19.2014 1.475.000 Đặt mua
94 Sim năm sinh Vinaphone 094.678.2014 2.790.000 Đặt mua
95 Sim năm sinh Vinaphone 0948.94.2014 1.250.000 Đặt mua
96 Sim năm sinh Vinaphone 0888.67.2014 1.600.000 Đặt mua
97 Sim năm sinh Vinaphone 0828.25.2014 1.325.000 Đặt mua
98 Sim năm sinh Vinaphone 08.33.77.2014 2.590.000 Đặt mua
99 Sim năm sinh Vinaphone 0945.16.2014 1.325.000 Đặt mua
100 Sim năm sinh Vinaphone 0945.90.2014 1.250.000 Đặt mua
101 Sim năm sinh Vinaphone 0812.85.2014 1.325.000 Đặt mua
102 Sim năm sinh Vinaphone 094.344.2014 1.480.000 Đặt mua
103 Sim năm sinh Vinaphone 094.789.2014 4.390.000 Đặt mua
104 Sim năm sinh Vinaphone 0855.15.2014 1.250.000 Đặt mua
105 Sim năm sinh Vinaphone 0886.09.2014 1.175.000 Đặt mua
106 Sim năm sinh Vinaphone 0886.83.2014 2.580.000 Đặt mua
107 Sim năm sinh Vinaphone 0948.39.2014 1.250.000 Đặt mua
108 Sim năm sinh Vinaphone 0886.87.2014 1.590.000 Đặt mua
109 Sim năm sinh Vinaphone 0888.60.2014 2.400.000 Đặt mua
110 Sim năm sinh Vinaphone 094.936.2014 1.250.000 Đặt mua
111 Sim năm sinh Vinaphone 0942.44.2014 980.000 Đặt mua
112 Sim năm sinh Vinaphone 0947.76.2014 1.325.000 Đặt mua
113 Sim năm sinh Vinaphone 0886.26.2014 2.180.000 Đặt mua
114 Sim năm sinh Vinaphone 0839.52.2014 1.570.000 Đặt mua
115 Sim năm sinh Vinaphone 0858.52.2014 1.900.000 Đặt mua
116 Sim năm sinh Vinaphone 0838.52.2014 1.490.000 Đặt mua
117 Sim năm sinh Vinaphone 088.862.2014 2.290.000 Đặt mua
118 Sim năm sinh Vinaphone 0915.37.2014 1.850.000 Đặt mua
119 Sim năm sinh Vinaphone 0833.96.2014 1.250.000 Đặt mua
120 Sim năm sinh Vinaphone 0943.37.2014 910.000 Đặt mua