Sim Năm Sinh 2012

# Loại Sim Mạng Số Sim Giá Bán Đặt Mua
1 Sim năm sinh Viettel 0364.90.2012 710.000 Đặt mua
2 Sim năm sinh Viettel 039.402.2012 1.250.000 Đặt mua
3 Sim năm sinh Viettel 0337.32.2012 910.000 Đặt mua
4 Sim năm sinh Viettel 0334.9.1.2012 1.140.000 Đặt mua
5 Sim năm sinh Viettel 0397.31.2012 1.140.000 Đặt mua
6 Sim năm sinh Viettel 0384.75.2012 860.000 Đặt mua
7 Sim năm sinh Viettel 0364.77.2012 970.000 Đặt mua
8 Sim năm sinh Viettel 0377.32.2012 980.000 Đặt mua
9 Sim năm sinh Viettel 0354.43.2012 860.000 Đặt mua
10 Sim năm sinh Viettel 0387.33.2012 1.250.000 Đặt mua
11 Sim năm sinh Viettel 0367.58.2012 900.000 Đặt mua
12 Sim năm sinh Viettel 036.778.2012 1.100.000 Đặt mua
13 Sim năm sinh Viettel 0384.3.3.2012 1.100.000 Đặt mua
14 Sim năm sinh Viettel 0359.31.2012 1.100.000 Đặt mua
15 Sim năm sinh Viettel 0385.33.2012 1.250.000 Đặt mua
16 Sim năm sinh Viettel 03878.2.2012 1.100.000 Đặt mua
17 Sim năm sinh Viettel 0379.6.4.2012 980.000 Đặt mua
18 Sim năm sinh Viettel 0327.7.4.2012 840.000 Đặt mua
19 Sim năm sinh Viettel 0375.77.2012 1.140.000 Đặt mua
20 Sim năm sinh Viettel 0374.80.2012 770.000 Đặt mua
21 Sim năm sinh Viettel 0366.37.2012 1.100.000 Đặt mua
22 Sim năm sinh Viettel 0326.92.2012 1.100.000 Đặt mua
23 Sim năm sinh Viettel 0364.73.2012 860.000 Đặt mua
24 Sim năm sinh Viettel 0327.80.2012 740.000 Đặt mua
25 Sim năm sinh Viettel 037.205.2012 2.280.000 Đặt mua
26 Sim năm sinh Viettel 0396.29.2012 1.250.000 Đặt mua
27 Sim năm sinh Viettel 0339.1.4.2012 1.100.000 Đặt mua
28 Sim năm sinh Viettel 0334.32.2012 900.000 Đặt mua
29 Sim năm sinh Viettel 033.21.8.2012 2.130.000 Đặt mua
30 Sim năm sinh Viettel 0389.7.5.2012 1.100.000 Đặt mua
31 Sim năm sinh Viettel 0335.94.2012 900.000 Đặt mua
32 Sim năm sinh Viettel 0367.62.2012 1.100.000 Đặt mua
33 Sim năm sinh Viettel 0326.85.2012 1.100.000 Đặt mua
34 Sim năm sinh Viettel 0347.75.2012 860.000 Đặt mua
35 Sim năm sinh Viettel 0353.2.5.2012 1.100.000 Đặt mua
36 Sim năm sinh Viettel 0376.64.2012 910.000 Đặt mua
37 Sim năm sinh Viettel 0369.75.2012 900.000 Đặt mua
38 Sim năm sinh Viettel 0338.94.2012 910.000 Đặt mua
39 Sim năm sinh Viettel 034.717.2012 1.100.000 Đặt mua
40 Sim năm sinh Viettel 039.278.2012 2.130.000 Đặt mua
41 Sim năm sinh Viettel 0394.73.2012 860.000 Đặt mua
42 Sim năm sinh Viettel 0396.17.2012 1.100.000 Đặt mua
43 Sim năm sinh Viettel 0374.61.2012 860.000 Đặt mua
44 Sim năm sinh Viettel 0379.5.3.2012 1.100.000 Đặt mua
45 Sim năm sinh Viettel 0344.70.2012 860.000 Đặt mua
46 Sim năm sinh Viettel 037.235.2012 2.130.000 Đặt mua
47 Sim năm sinh Viettel 035.909.2012 2.800.000 Đặt mua
48 Sim năm sinh Viettel 0377.03.2012 1.250.000 Đặt mua
49 Sim năm sinh Viettel 034.941.2012 860.000 Đặt mua
50 Sim năm sinh Viettel 0332.70.2012 860.000 Đặt mua
51 Sim năm sinh Viettel 033.27.1.2012 2.130.000 Đặt mua
52 Sim năm sinh Viettel 0363.76.2012 1.140.000 Đặt mua
53 Sim năm sinh Viettel 0374.14.2012 840.000 Đặt mua
54 Sim năm sinh Viettel 0379.73.2012 1.100.000 Đặt mua
55 Sim năm sinh Viettel 033.5.08.2012 1.180.000 Đặt mua
56 Sim năm sinh Viettel 0347.16.2012 900.000 Đặt mua
57 Sim năm sinh Viettel 0375.31.2012 950.000 Đặt mua
58 Sim năm sinh Viettel 0385.3.7.2012 930.000 Đặt mua
59 Sim năm sinh Viettel 0357.4.4.2012 1.100.000 Đặt mua
60 Sim năm sinh Viettel 0356.30.2012 840.000 Đặt mua
61 Sim năm sinh Viettel 0387.02.2012 1.250.000 Đặt mua
62 Sim năm sinh Viettel 0384.69.2012 970.000 Đặt mua
63 Sim năm sinh Viettel 037.293.2012 2.130.000 Đặt mua
64 Sim năm sinh Viettel 0364.54.2012 860.000 Đặt mua
65 Sim năm sinh Viettel 0398.78.2012 1.170.000 Đặt mua
66 Sim năm sinh Viettel 034.940.2012 860.000 Đặt mua
67 Sim năm sinh Viettel 0375.92.2012 980.000 Đặt mua
68 Sim năm sinh Viettel 0384.99.2012 1.100.000 Đặt mua
69 Sim năm sinh Viettel 0334.90.2012 710.000 Đặt mua
70 Sim năm sinh Viettel 0348.7.2.2012 860.000 Đặt mua
71 Sim năm sinh Viettel 038.6.02.2012 2.130.000 Đặt mua
72 Sim năm sinh Viettel 0398.84.2012 980.000 Đặt mua
73 Sim năm sinh Viettel 0334.46.2012 900.000 Đặt mua
74 Sim năm sinh Viettel 0329.46.2012 950.000 Đặt mua
75 Sim năm sinh Viettel 0375.282012 900.000 Đặt mua
76 Sim năm sinh Viettel 096.162.2012 5.500.000 Đặt mua
77 Sim năm sinh Viettel 0364.9.3.2012 840.000 Đặt mua
78 Sim năm sinh Viettel 037.257.2012 2.130.000 Đặt mua
79 Sim năm sinh Viettel 0387.26.2012 930.000 Đặt mua
80 Sim năm sinh Viettel 0377.44.2012 1.100.000 Đặt mua
81 Sim năm sinh Viettel 0363.6.4.2012 1.140.000 Đặt mua
82 Sim năm sinh Viettel 0384.78.2012 840.000 Đặt mua
83 Sim năm sinh Viettel 0367.29.2012 840.000 Đặt mua
84 Sim năm sinh Viettel 0378.39.2012 930.000 Đặt mua
85 Sim năm sinh Viettel 038.29.4.2012 2.280.000 Đặt mua
86 Sim năm sinh Viettel 0357.62.2012 1.100.000 Đặt mua
87 Sim năm sinh Viettel 0363.75.2012 1.140.000 Đặt mua
88 Sim năm sinh Viettel 0393.56.2012 1.750.000 Đặt mua
89 Sim năm sinh Viettel 0383.70.2012 900.000 Đặt mua
90 Sim năm sinh Viettel 0385.38.2012 1.560.000 Đặt mua
91 Sim năm sinh Viettel 0383.4.6.2012 1.100.000 Đặt mua
92 Sim năm sinh Viettel 0374.18.2012 970.000 Đặt mua
93 Sim năm sinh Viettel 0347.3.8.2012 1.140.000 Đặt mua
94 Sim năm sinh Viettel 034.933.2012 1.100.000 Đặt mua
95 Sim năm sinh Viettel 096.156.2012 5.200.000 Đặt mua
96 Sim năm sinh Viettel 0363.78.2012 1.170.000 Đặt mua
97 Sim năm sinh Viettel 033.28.3.2012 2.280.000 Đặt mua
98 Sim năm sinh Viettel 0327.3.4.2012 900.000 Đặt mua
99 Sim năm sinh Viettel 0368.30.2012 950.000 Đặt mua
100 Sim năm sinh Viettel 0385.14.2012 1.100.000 Đặt mua
101 Sim năm sinh Viettel 0359.25.2012 1.210.000 Đặt mua
102 Sim năm sinh Viettel 037.4.08.2012 1.100.000 Đặt mua
103 Sim năm sinh Viettel 0326.91.2012 1.140.000 Đặt mua
104 Sim năm sinh Viettel 0327.62.2012 1.100.000 Đặt mua
105 Sim năm sinh Viettel 0386.39.2012 1.560.000 Đặt mua
106 Sim năm sinh Viettel 0394.37.2012 880.000 Đặt mua
107 Sim năm sinh Viettel 0359.40.2012 860.000 Đặt mua
108 Sim năm sinh Viettel 0384.30.2012 840.000 Đặt mua
109 Sim năm sinh Viettel 0378.94.2012 900.000 Đặt mua
110 Sim năm sinh Viettel 0367.47.2012 840.000 Đặt mua
111 Sim năm sinh Viettel 0354.7.1.2012 880.000 Đặt mua
112 Sim năm sinh Viettel 0374.75.2012 860.000 Đặt mua
113 Sim năm sinh Viettel 0376.35.2012 1.100.000 Đặt mua
114 Sim năm sinh Viettel 0357.60.2012 790.000 Đặt mua
115 Sim năm sinh Viettel 037773.2012 1.560.000 Đặt mua
116 Sim năm sinh Viettel 0357.46.2012 950.000 Đặt mua
117 Sim năm sinh Viettel 0374.17.2012 1.100.000 Đặt mua
118 Sim năm sinh Viettel 0389.5.4.2012 950.000 Đặt mua
119 Sim năm sinh Viettel 0385.61.2012 970.000 Đặt mua
120 Sim năm sinh Viettel 0327.24.2012 900.000 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2012 : 4b8bdb3c33b49b880c3ac2759009cfe9